Projekt:
"Zarządzanie kryzysowe obszarem NATURA 2000 w warunkach powodzi na przykładzie Małopolskiego Przełomu Wisły
(km 254+000 - 307+000) Tarnobrzeg; Słupia"

PROGRAM OPERACYJNY PL02:
OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I EKOSYSTEMÓW

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji
Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

oraz
Współwykonawca: Instytut Ochrony Przyrody PAN

Wykonawcy projektu

Szczegółowe informacje na temat wykonawców Projektu można znaleźć tutaj

Założenia zadań projektu

  • Ocena związku układu poziomego i pionowego celem parametryzacji równowagi hydrodynamicznej.
  • Ocena stanu i potencjału ekologicznego rzeki Wisły na odcinku badawczym.
  • Modelowanie siedlisk na podstawie warunków hydraulicznych – Mesohabitat Evaluation Model (MEM).
  • Plan zarządzania obszarem Natura 2000.
  • Promocja projektu.
  • Zarządzanie projektem
Szczegółowe informacje na temat założeń zadań Projektu można znaleźć tutaj

Galerie

Dokumentacja fotograficzna projektu jest dostępna tutaj

Wydarzenia

Data Wydarzenie
16-07-2014 Konferencja otwierająca projekt
03-12-2015 Spotkanie z miejscową ludnością
27-04-2017 Konferencja zamykająca projekt

Efekt

Bezpośrednim wymiernym efektem Projktu było opracowanie Podręcznika Dobrych Praktyk, podającego szczególne zalecenia dotyczące przedmiotowego obszaru w formie przydatnej również dla osób spoza grona specjalistów

Your browser doesn’t support the object tag
na górę strony

© Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki