Konferencja zamykająca projekt: "Zarządzanie kryzysowe obszarem NATURA 2000 w warunkach powodzi na przykładzie Małopolskiego Przełomu Wisły (km 254+000 - 307+000)"

Kraków, 27 kwietnia 2017 r.

Cel konferencji

Zapoznanie uczestników Konferencji z ideą projektu, a także z wynikami badań:
  • hydraulicznych
  • gatunków i siedlisk chronionych
  • ichtiofauny

     
10.04.2017 Zaproszenie  
     

©2009-2014 Katedra Inżynierii Wodnej i Geotechniki